Home

「活水‧行」伙伴

大會贊助/合作伙伴:

                                 
 

                   

                    

 

 

大會指定飲品贊助﹕太古可口可樂香港 (Swire Coca-Cola HK)

  

 

大會獎品贊助:G2000 and FAMOUS

 

  

媒體伙伴:

                   

 

「活水‧行」2012 的最新消息,亦已上載於以下網址: